Home » King Edward's Witley
ประเภทของโรงเรียน
 • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 400
จำนวนผู้โดยสาร: 270
ประเภทของที่พัก
 • ไป-กลับ
 • Weekly/flexible boarding
 • อยู่ประจำ
ช่วงอายุ
 • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
 • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
 • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • เจ
 • ฮาลาล