Home » Keswick School
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 1120
จำนวนผู้โดยสาร: 53
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • คริสเตียน