Home » James Allen's Girls' School, London
ประเภทของโรงเรียน
  • หญิง
จำนวนนักเรียน: 1074
จำนวนผู้โดยสาร: 0
ประเภทของที่พัก
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • คริสเตียน
  • แองกลิกัน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล