Home » Hurtwood House, Dorking
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 340
จำนวนผู้โดยสาร: 300
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • ไม่นับถือนิกายใด