Home » Horris Hill, Newbury
ประเภทของโรงเรียน
  • ชาย
จำนวนนักเรียน: 110
จำนวนผู้โดยสาร: 90
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • แองกลิกัน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล