Home » Holy Cross Preparatory School, Kingston-Upon-Thames
ประเภทของโรงเรียน
  • หญิง
จำนวนนักเรียน: 285
จำนวนผู้โดยสาร: 0
ประเภทของที่พัก
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)
  • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • คาทอลิค
  • คริสเตียน