Home » Herne Hill School, London
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 274
จำนวนผู้โดยสาร: 0
ประเภทของที่พัก
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)
  • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • คริสเตียน