Home » Hanford School, Blandford
ประเภทของโรงเรียน
  • หญิง
จำนวนนักเรียน: 87
จำนวนผู้โดยสาร: 63
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • ไม่นับถือนิกายใด
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล