Home » Hall Grove, Bagshot
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 400
จำนวนผู้โดยสาร: 9
ประเภทของที่พัก
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • ไม่นับถือนิกายใด
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล
  • โคเชอร์
  • เจ