Home » EF Academy Oxford
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 215
จำนวนผู้โดยสาร: 120
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • อยู่ประจำ - ครอบครัวอุปภัมภ์
ช่วงอายุ
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • ไม่นับถือนิกายใด
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • เจ
  • ฮาลาล
  • โคเชอร์