Home » Edgeborough, Farnham
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 312
จำนวนผู้โดยสาร: 29
ประเภทของที่พัก
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)
  • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • คริสเตียน