Home » Dunhurst (Bedales Junior School), Petersfield
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 184
จำนวนผู้โดยสาร: 35
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • ไม่นับถือนิกายใด
  • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล
  • โคเชอร์