Home » D'Overbroeck's College, Oxford
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
  • ศูนย์การศึกษานานาชาติ
จำนวนนักเรียน: 450
จำนวนผู้โดยสาร: 160
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล
  • โคเชอร์