Home » Dollar Academy, Dollar
ประเภทของโรงเรียน
 • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 1219
จำนวนผู้โดยสาร: 88
ประเภทของที่พัก
 • อยู่ประจำ
 • ไป-กลับ
 • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
 • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
 • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
 • ไม่นับถือนิกายใด
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • เจ
 • ฮาลาล
 • โคเชอร์