Home » Cheltenham Ladies' College, The, Cheltenham
ประเภทของโรงเรียน
  • หญิง
จำนวนนักเรียน: 850
จำนวนผู้โดยสาร: 662
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล
  • โคเชอร์