Home » Charterhouse, Godalming
ประเภทของโรงเรียน
  • ชาย (มีผู้หญิงบ้าง)
จำนวนนักเรียน: 800
จำนวนผู้โดยสาร: 770
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล
  • โคเชอร์