Home » Cambridge Tutors College Boarding
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 221
จำนวนผู้โดยสาร: 162
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • ไม่นับถือนิกายใด
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล