Home » Bosworth Independent College
ประเภทของโรงเรียน
 • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 320
จำนวนผู้โดยสาร: 260
ประเภทของที่พัก
 • ไป-กลับ
 • Weekly/flexible boarding
 • อยู่ประจำ
ช่วงอายุ
 • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
 • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
 • ไม่นับถือนิกายใด
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • เจ
 • ฮาลาล
 • โคเชอร์