Home » Bootham School, York
ประเภทของโรงเรียน
 • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 630
จำนวนผู้โดยสาร: 136
ประเภทของที่พัก
 • อยู่ประจำ
 • ไป-กลับ
 • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
 • ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)
 • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
 • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
 • เควกเกอร์
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • ฮาลาล