Home » Bishopstrow College, Warminster
ประเภทของโรงเรียน
  • ศูนย์การศึกษานานาชาติ
จำนวนนักเรียน: 65
จำนวนผู้โดยสาร: 65
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
ศาสนา
  • ไม่นับถือนิกายใด