Home » Belhaven Hill, Dunbar
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 120
จำนวนผู้โดยสาร: 90
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • คริสเตียน