Home » Ashdown House, Forest Row
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 115
จำนวนผู้โดยสาร: 81
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • คริสเตียน
  • ไม่นับถือนิกายใด
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล