Home » Ampleforth College, York
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 610
จำนวนผู้โดยสาร: 550
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • คาทอลิค
  • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล