Home » ระดับการศึกษาและหลักสูตร » การศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีและมากกว่า

การศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีและมากกว่า

Two students sitting and reading outside a college building

หัวข้อนี้จะให้คำอธิบายเกี่ยวกับการศึกษาของสหราชอาณาจักรสำหรับนักศึกษาอายุ 16 ปีและมากกว่า

 • นักเรียนนานาชาติอายุ 16-18 ปีจำนวนมากในสหราชอาณาจักรจะพักอาศัยและเรียนที่โรงเรียนประจำ กรุณาไปที่หัวข้อโรงเรียนประจำเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนเหล่านี้
 • นักเรียนที่มีความพิการและความต้องการพิเศษด้านการศึกษาส่วนใหญ่จะเข้าเรียนที่โรงเรียนสายหลัก แต่ก็มีโรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพิเศษที่มีบริการช่วยเหลือที่มากกว่า กรุณาอ่านบทความเรื่องความพิการและความต้องการพิเศษด้านการศึกษาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • เนื้อหาในหมวดนี้ไม่ได้ครอบคลุมหลักสูตรภาษาอังกฤษ หากคุณมีความสนใจในหลักสูตรนี้ กรุณาไปที่หมวดเรียนภาษาอังกฤษ

ทางเลือกการศึกษา

มีทางเลือกมากมายสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อหลังจากอายุ 16 ปีในสหราชอาณาจักร

 • การศึกษาเพิ่มเติมเป็นการเรียนหลังจากอายุครบ 16 ปีและสามารถเลือกเรียนได้ทั้งสายสามัญหรืออาชีวศึกษา:
 • หลักสูตรสายสามัญ จะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์, การคิดเชิงวิเคราะห์และความรู้
 • หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ, อาชีวศึกษาและวิชาชีพจะมอบทักษะความชำนาญ, การฝึกอบรมและคุณวุฒิการศึกษาที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นอาชีพและประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพที่เลือก
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อการศึกษาเพิ่มเติม
 • อุดมศึกษาเป็นการเรียนสำหรับนักศึกษาอายุ 18 ปี (หรือ 17 ปีในประเทศสก๊อตแลนด์) โดยมีระดับการศึกษาของอุดมศึกษา 2 ระดับคือ:
 • ระดับปริญญาตรี อาทิเช่นหลักสูตรปริญญาตรี, ปูพื้นฐาน, HND และอื่นๆ
 • ระดับสูงกว่าปริญญาตรี อาทิเช่นหลักสูตรปริญญาโท, PhD, MBA และอื่นๆ โดยเป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีและต้องการได้รับคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้ออุดมศึกษา