Home » ระดับการศึกษาและหลักสูตร » อุดมศึกษา » อุดมศึกษา – หลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษา

อุดมศึกษา – หลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษา

Close-up of art textbooks on a desk

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรมีการเปิดสอนหลักสูตรคุณภาพเยี่ยมหลายพันหลักสูตรซึ่งนำไปสู่คุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากผู้จ้างงานและนักวิชาการทั่วโลก เมื่อคุณนึกถึงคุณวุฒิอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร คุณอาจนึกถึงคุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท, MBA และ PhD อย่างไรก็ตามก็ยังมีคุณวุฒิประเภทอื่นๆอีกมากมาย

คุณวุฒิหลักที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้แก่:

 • คุณวุฒิปริญญาตรี: การเรียนเชิงวิขาการที่ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้คุณได้รับความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสาขาวิชานั้นๆ การเรียนเต็มเวลาโดยปกติจะใช้เวลาเรียน 3 ปีเพื่อสำเร็จการศึกษา (4 ปีในบางกรณี) โดยมีชื่อคุณวุฒิที่แตกต่างกันอาทิเช่น ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (BA), ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (BSc), ปริญญาตรีครุศาสตร์ (Bed) และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (BEng)

คุณวุฒิปริญญาจะแบ่งออกเป็นคุณวุฒิปริญญาสามัญหรือเกียรตินิยม โดยจะแตกต่างกันตามแต่ละมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย โดยทั่วไปแล้ว คุณวุฒิปริญญาตรี “สามัญ” หรือ “ไม่ได้แบ่งชั้น” จะมอบให้กับนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแต่ไม่ได้ผ่านวิชาเรียนเพียงพอที่จะได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีเกียรตินิยมชั้น 3 ส่วนในประเทศสก๊อตแลนด์ คุณวุฒิปริญญาตรี “สามัญ” จะเป็นหลักสูตรเต็มเวลา 3 ปี ขณะที่คุณวุฒิ “เกียรตินิยม” จะเป็นหลักสูตรเต็มเวลา 4 ปี

 • คุณวุฒิปูพื้นฐาน:  คุณวุฒิเทียบเท่ากับการเรียน 2 ปีแรกของคุณวุฒิเกียรตินิยม โดยอาจเลือกเรียนแบบเต็มเวลาหรือนอกเวลาและประกอบด้วยการเรียนเชิงวิชาการที่รวมกับการเรียนรู้จากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้จ้างงาน โดยสามารถเลือกเรียนเป็นคุณวุฒิแบบเดี่ยวหรือหลังจากสำเร็จการศึกษา คุณสามารถใช้คุณวุฒินี้เพื่อการเรียนต่อปีสุดท้ายของหลักสูตรเกียรตินิยม
 • อนุปริญญาอุดมศึกษา: หลักสูตร DipHE แบบเต็มเวลา 2 ปีโดยปกติจะเทียบเท่ากับการเรียน 2 ปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรีและสามารถนำไปใช้เพื่อการเข้าเรียนปีที่ 3 ของหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรอาจเป็นเชิงวิชาการแต่โดยหลักเป็นการเชื่อมโยงกับงานหรือวิชาชีพเฉพาะด้านอาทิเช่นการพยาบาลและงานสังคมสงเคราะห์
 • ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา: หลักสูตรที่มุ่งเน้นได้ทั้งงานหรือวิชาชีพเฉพาะด้านหรือการเรียนเชิงวิชาการ เทียบเท่ากับการเรียนปีแรกของคุณวุฒิเกียรตินิยม โดยเป็นคุณวุฒิระดับพื้นฐานที่สุดที่สามารถได้รับในระดับอุดมศึกษาและแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย คุณสามารถใช้คุณวุฒิ CertHE เพื่อสร้างความมั่นใจสำหรับการเรียนระดับมหาวิทยาลัย, เปลี่ยนสาขาอาชีพหรือเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพปัจจุบัน หรือเพื่อสำเร็จคุณวุฒิปูพื้นฐาน, DipHE หรือคุณวุฒิเกียรตินิยมโดยการเรียนเพิ่มเติม
 • อนุปริญญาแห่งชาติระดับอุดมศึกษา (HND): หลักสูตร 2 ปีซึ่งหากสำเร็จการศึกษาด้วยเกรดที่ดีสามารถนำไปสู่การเรียนชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรปริญญาตรี

คุณวุฒิหลักที่เปิดสอนที่ระดับสูงกว่าปริญญาตรีได้แก่

 • คุณวุฒิปริญญาโท คุณวุฒิปริญญาโทจะมอบโอกาสในการได้รับความรู้เพิ่มเติมในสาขาวิชานั้นๆหรือเลือกเรียนสาขาวิชาที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงโดยการใช้ทักษะความรู้ที่ได้รับจากการเรียนระดับปริญญาตรี คุณวุฒิปริญญาโทเป็นคุณวุฒิการเรียนที่มอบให้แก่ผู้ที่สามารถแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ คุณสามารถเลือกเรียนได้เกือบทุกสาขาวิชา โดยมีหลักสูตรปริญญาโท 2 ประเภทได้แก่: หลักสูตรชั้นเรียนและหลักสูตรการวิจัย
 • หลักสูตร MBA คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) เป็นคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติซึ่งจะมอบทักษะความรู้ที่คุณต้องการสำหรับอาชีพด้านการจัดการที่ประสบความสำเร็จ หลักสูตร MBA จะครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่นนโยบายและกลยุทธ์ธุรกิจ, การจัดการเชิงปฏิบัติการและกลยุทธ์, การตลาด, การวิจัยตลาด, การเงินและการบัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความเป็นผู้นำ, การประกอบธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
 • PhD/ปริญญาเอก คุณวุฒิ Doctor of Philosophy หรือปริญญาเอก (PhD/DPhil) เป็นระดับคุณวุฒิสูงสุดที่นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ คุณวุฒินี้เป็นที่ต้องการอย่างมากและมักจะนำไปสู่อาชีพการทำงานในแวดวงวิชาการ หลักสูตรปริญญาเอกสามารถสมัครได้โดยนักศึกษาที่มีผลการสอบอย่างน้อย 2:1 ที่ระดับปริญญาตรี แม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องสำเร็จคุณวุฒิปริญญาโท แต่ก็เป็นหลักปฏิบัติปกติที่ควรจะสำเร็จคุณวุฒิปริญญาโทก่อนเรียนคุณวุฒิปริญญาเอก
 • อนุปริญญาและคุณวุฒิการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงกว่าคุณวุฒิปริญญาตรี มีหลากหลายทางเลือกสำหรับคุณ คุณวุฒิประกาศนียบัตรและอนุปริญญาระดับสูงกว่าปริญญาตรีจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้สาขาวิชาใหม่ๆหรือเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่ได้รับจากการเรียนคุณวุฒิปริญญาตรี
 • คุณวุฒิวิชาชีพและอาชีวศึกษา โดยปกติคุณวุฒิวิชาชีพหรืออาชีวศึกษาจะเป็นการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะหรือได้รับคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับสายงานที่เฉพาะเจาะจง หลักสูตรส่วนใหญ่จะรวมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเพื่อมอบโอกาสในการได้รับประสบการณ์การทำงานโดยตรง
 • หลักสูตรเปลี่ยนสาขา หลักสูตรเปลี่ยนสาขาเป็นคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาหลังจากสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีและเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตนเองสำหรับตลาดงาน

หลักสูตรชั้นเรียน เป็นหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ประกอบด้วยการบรรยายและการสอบและ/หรือการประเมินผลงานประจำวิชา หลักสูตรการวิจัย เป็นหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่เป็นการศึกษาอย่างเจาะลึกในสาขานั้นๆ ในระยะเวลา 2 หรือ 3 ปี จากนั้นคุณจะรายงานผลการวิจัยโดยการเขียนปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาและหน่วยการเรียน

หลักสูตรอุดมศึกษาส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างแบบ “รวมหน่วยการเรียน” ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถสร้างหลักสูตรของตนเองโดยการเลือกหน่วยการเรียนจากสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คุณเรียนสาขาวรรณคดีอังกฤษ ในช่วงปีแรก คุณสามารถเลือกหนึ่งหน่วยการเรียนสาขานวนิยายวิทยาศาสตร์, หนึ่งหน่วยการเรียนสาขาวรรณกรรมเด็กและหนึ่งหน่วยการเรียนสาขาเรื่องสั้น

หากคุณมีความสนใจมากกว่าหนึ่งสาขาวิชา คุณสามารถเลือกเรียนแบบรวมสาขาวิชาในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตรอาทิเช่น วรรณคดีอังกฤษและจิตวิทยา คุณสามารถตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะแบ่งเวลาเรียนให้กับแต่ละสาขาวิชามากน้อยเพียงใด โดย “สาขาร่วม” หมายถึงการแบ่งเวลาเรียนให้กับ 2 สาขาวิชาเท่าๆกัน (50/50) “วิชาเอก/วิชาโท” หมายถึงการแบ่งเวลาเรียนในสัดส่วน 75%/25%

ประสบการณ์การทำงาน

บางหลักสูตรมีการรวมการทำงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นเวลาหนึ่งปี ยกตัวอย่างเช่นการทำงานในองค์กรธุรกิจ, การกุศลหรือหน่วยงานของรัฐ โดยปกติจะเป็นช่วงปี 3 ของหลักสูตรปริญญาหรือปี 2 ของหลักสูตร HND และอาจเป็นการทำงานเต็มเวลาแบบมีรายได้ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้จ้างงาน วัตถุประสงค์คือการแนะนำคุณสู่โลกของการทำงาน พร้อมกับการได้รับประสบการณ์อันมีค่าในวิชาชีพที่คุณอาจเลือกหลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอุดมศึกษา กรุณาตรวจสอบสถานะวีซ่าของคุณว่าอนุญาตให้ทำได้หรือไม่ก่อนทำการสมัคร

รูปแบบการเรียน

หลักสูตรปริญญาตรีเต็มเวลาส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียน 3 ปี (4 ปีในประเทศสก๊อตแลนด์) หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีเต็มเวลามีระยะเวลาเรียนตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป

โดยปกติแล้วหลักสูตรนอกเวลาจะใช้เวลาเรียนนานกว่า เพื่อที่คุณจะสามารถทำงานควบคู่ไปกับการเรียนหรือเรียนในสถานที่ที่มีบรรยากาศผ่อนคลายกว่าโดยไม่มีการกำหนดระยะเวลาเรียนสำหรับหลักสูตรนอกเวลา ซึ่งระยะเวลาเรียนจะแตกต่างกันตามแต่ละหลักสูตร หากคุณจำเป็นต้องใช้วีซ่าเพื่อการเรียนในสหราชอาณาจักร คุณสามารถตรวจสอบสถานะการเข้าเมืองของคุณว่าอนุญาตให้คุณเรียนหลักสูตรนอกเวลาได้หรือไม่ได้ที่ www.ukba.homeoffice.gov.uk

นอกเหนือจากการเรียนที่วิทยาเขตในสหราชอาณาจักรแล้ว คุณยังสามารถเลือกเรียนที่นอกสหราชอาณาจักรได้ ยกตัวอย่างเช่นการเรียนทางไกลโดยการเรียนที่วิทยาเขตต่างประเทศของสหราชอาณาจักร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่องการเรียนเพื่อคุณวุฒิสหราชอาณาจักร...นอกสหราชอาณาจักร

ปีการศึกษา

ปีการศึกษามาตรฐานในสหราชอาณาจักรเริ่มต้นในเดือนกันยายนหรือตุลาคมจนถึงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม อย่างไรก็ตามบางหลักสูตรมีความยืดหยุ่นกว่าและมีวันเริ่มต้นการเรียนที่หลากหลาย