Home » ระดับการศึกษาและหลักสูตร » อุดมศึกษา » อุดมศึกษา – ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา

อุดมศึกษา – ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา

Profile view of students writing at desks

ค่าใช้จ่าย

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นการเรียนหลักสูตรของคุณ คุณควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างรอบคอบและวิธีการจัดสรรเงินสำหรับการเรียนของคุณ

หลักสูตรปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีของสหราชอาณาจักรโดยทั่วไปจะมีระยะเวลาเรียนสั้นกว่าประเทศอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายสำหรับการอยู่อาศัยต่ำลง หลักสูตรระดับปริญญาตรีเต็มเวลาส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียน 3 ปีจนสำเร็จการศึกษา (4 ปีในประเทศสก๊อตแลนด์) หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีเต็มเวลาอาจใช้เวลาเรียน 1 ปีหรือนานกว่า

ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงคำถามที่ว่า คุณมาจากประเทศอื่นในสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งคุณกำลังศึกษาในสหราชอาณาจักรหรือไม่ (มีกฎระเบียบที่แตกต่างกันสำหรับประเทศอังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ และสกอตแลนด์) หรือคุณกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีหรือไม่

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก EU/EEA มีค่าเล่าเรียนราคาดังต่อไปนี้ (แต่สถาบันจำนวนมากเก็บค่าเล่าเรียนน้อยกว่า)

• ในอังกฤษและเวลส์ ค่าเล่าเรียนสูงถึง 9,000 ปอนด์ต่อปี
• ในไอร์แลนด์เหนือ ค่าเล่าเรียนสูงถึง 3,575 ปอนด์ต่อปี
• ในสกอตแลนด์ ไม่เสียค่าเล่าเรียน

หากคุณมาจากประเทศอื่นนอกเหนือจาก EU/EEA ค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันแล้วแต่หลักสูตร

สำหรับนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีทั้งหมด ค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันแล้วแต่หลักสูตร 

คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ที่นี่  และค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรีที่นี่ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ UKCISA

เมื่อทำการเปรียบเทียบค่าเล่าเรียนระหว่างหลักสูตรต่างๆ คุณควรตรวจสอบโดยละเอียดว่ามีอะไรรวมและไม่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนของแต่ละหลักสูตร บางสถาบันการศึกษาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหนังสือ, สื่อการเรียน, ค่าธรรมเนียมการสอบ, ฯลฯ คุณสามารถดูข้อมูลว่าค่าเล่าเรียนครอบคลุมค่าใช้จ่ายใดบ้างได้จากเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษานั้นๆ แต่ถ้าไม่มี อย่ารีรอที่จะสอบถาม

เมื่อทำการบริหารเงิน คุณควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับ:

  • ค่าเดินทางมายังสหราชอาณาจักร
  • ค่าที่พัก
  • ค่าอาหาร
  • ค่าครองชีพประจำวัน
  • ค่าเดินทางและท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร
  • ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง

ดูหัวข้อการเงินสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารเงิน

ทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษาดีๆมากมายและโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับหลักสูตรอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร โดยมีความต้องการที่สูงมาก แต่ก็คุ้มค่าที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่องทุนการศึกษาและความช่วยเหลือด้านการเงิน