Home » ระดับการศึกษาและหลักสูตร » การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ » การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ – หลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษา

การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ – หลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษา

Enter main image ALT text

คุณวุฒิการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพในสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับจากนายจ้างและสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก 

โดยทั่วไปหลักสูตรอาชีวศึกษา จะมีทั้งสายสามัญหรือสายวิชาชีพ หากคุณต้องการมีความเชี่ยวชาญและทักษะความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยพัฒนาอาชีพของคุณในอุตสาหกรรมเฉพาะนั้น คุณอาจเลือกคุณวุฒิวิชาชีพหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลักสูตรเหล่านี้ยังช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไปจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา

คุณวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมีหลายระดับ รวมถึงการเรียนรู้ในห้องเรียนและการศึกษาอิสระที่มีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ได้แก่:

 • อนุปริญญา: ความรู้ระดับอนุปริญญาสามารถใช้งานได้ในภาคอุตสาหกรรมทุกประเภทและเป็นทางเลือกที่นิยมมากที่สุดสำหรับนักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมที่ต้องการได้รับคุณวุฒิความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อนุปริญญาเป็นคุณวุฒิระดับกลางเทียบเท่ากับ A-level และเป็นการปูทางสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือการทำงานในอนาคต หากคุณศึกษาระดับอนุปริญญา คุณจะได้เรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีในห้องเรียน การศึกษาระดับอนุปริญญามีทั้งการศึกษาเต็มเวลาหรือการศึกษานอกเวลาสำหรับคนทุกวัย
 • National Vocational Qualifications (NVQs) และ Scottish Vocational Qualification (SVQS): หากคุณมีประสบการณ์การทำงาน คุณวุฒิ NVQS และ SVQS จะช่วยรับประกันว่า คุณมีความรู้และความสามารถการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ระยะเวลาศึกษาที่ใช้ศึกษาคุณวุฒิดังกล่าวมีความยืดหยุ่น และมักขึ้นอยู่กับระดับของประสบการณ์ โดยมีทั้งหลักสูตรการศึกษาเต็มเวลาหรือนอกเวลาสำหรับคนทุกวัย

นอกจากนี้ยังมีคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะและไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจำนวนมาก รวมถึงการฝึกงาน ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวิชาที่คุณต้องการศึกษา

หลักสูตรวิชาชีพศึกษาเฉพาะทางระดับอื่นๆ มีดังนี้:

 • Postgraduate Certificate in Education (PGCE) หรือในสกอตแลนด์ เรียกว่า Postgraduate Diploma in Education  (PGDE): คุณวุฒิการสอนหลักของสหราชอาณาจักรซึ่งใช้เวลาเรียนหนึ่งปี และเป็นคุณวุฒิที่จำเป็นหากคุณต้องการสอนในโรงเรียนรัฐบาลในสหราชอาณาจักร
 • Postgraduate Certificate in Higher Education (Pg Cert HE or PGCHE): หลักสูตรนี้เป็นการอบรมการเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร
 • คุณวุฒิของ City and Guilds : องค์กรนี้จะมีระดับคุณวุฒิมากกว่า 500 คุณวุฒิของสถาบันกว่า 8,500 สถาบันทั่วโลกและในสหราชอาณาจักร  

หลักสูตรสามัญของการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพจะมีหลักสูตรระยะเวลาที่สั้นกว่าและยืดหยุ่นกว่าการเรียนระดับปริญญาตรีในระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันการศึกษาจะอนุญาตให้คุณศึกษาหลักสูตรเต็มเวลาปีต่อปี – ซึ่งคุณอาจได้รับใบประกาศนียบัตรที่รับรองวิทยฐานะจากสถาบันอุดมศึกษา แต่คุณจะศึกษาในวิทยาลัยของการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ตลอดการศึกษาของคุณ

มีจำนวนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สั้นกว่าที่คุณสามารถศึกษาในสถาบันการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ ดังนี้:

 • หลักสูตรหนึ่งปี หรือเรียกว่า Certificate of Higher Education (CertHE) เมื่อคุณจบหลักสูตร จะเทียบเท่ากับผู้จบการศึกษา Level 4 หรือ Level C
 • หลักสูตรสองปี ได้แก่ Foundation degrees, Higher National Diploma (HND)และ Diploma of Higher Education (DipHE) มื่อคุณจบหลักสูตรเหล่านี้ จะเทียบเท่ากับผู้จบการศึกษา Level 5 หรือ Level I

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หลักสูตรปริญญาตรีระยะสั้น

หลักสูตร Top-up

หลักสูตร Top-up เป็นทางเลือกสำหรับการเรียนเพิ่มเติมหนึ่งปีหลังจากคุณจบหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อคุณจะสามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหลายแห่งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนเพิ่มเติมได้ในปีสุดท้ายโดยไม่ต้องลาออกจากวิทยาลัย – และยังคงได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ

Top-up เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องการจะเรียนระดับปริญญาตรีหรือไม่ หรือหากคุณต้องการวางแผนหยุดเรียนชั่วคราวในระหว่างการศึกษาของคุณ หรือหต้องการมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอื่น ๆ

เส้นทางสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา

หากคุณกำลังวางแผนที่จะศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษา, คุณอาจพิจารณาคุณวุฒิสายสามัญ เช่น:

 • A-levels และ AS-levels: มีสาขาวิชามากมายและเป็นการปูทางสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสหราชอาณาจักร นักเรียนส่วนใหญ่เรียน 3 หรือ 4 สาขาวิชา แต่คุณสามารถเรียนได้มากกว่าหรือน้อยกว่านี้ หลักสูตร A-levels และ AS-levels เป็นหลักสูตรที่แยกเรียนได้ ในบางสถาบันอาจเรียนร่วมกับคุณวุฒิอื่นๆ เช่น International Baccalaureate certificate หรือแม้แต่คุณวุฒิวิชาชีพก็ได้
 • International Baccalaureate certificate (IB) : โปรแกรมนี้เป็นทางเลือกไปสู่การเรียน A-levels และมีคุณวุฒิการศึกษา 6 หรือ 7 สาขาวิชา นักเรียน IB สามารถเลือกวิชาเพื่อให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ แต่มีวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทฤษฎีของความรู้เป็นวิชาบังคับ ปัจจุบันการศึกษาระดับ IB มีอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนจำนวน  150 แห่งในสหราชอาณาจักร
   
 • Scottish Highers/Advance Highers: มีหลากหลายสาขาวิชาและเปิดสอนในวิทยาลัยการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพและการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสกอตแลนด์ โดยคุณวุฒิ Advance Highers เทียบเท่ากับปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี นักเรียนที่มีคุณวุฒิเหล่านี้สามารถเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีที่ 2 ของการศึกษาระดับปริญญาตรี แทนที่จะเข้าศึกษาในปีที่ 1

โดยปกติ นักเรียนอายุระหว่าง 16-19 ปีให้เวลาศึกษาเพื่อให้ได้คุณวุฒิเหล่านี้มากกว่า 2 ปี แต่คุณสามารถศึกษาช่วงอายุใดก็ได้

 

ประสบการณ์ทำงาน

 

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงการฝึกงาน  ซึ่งเป็นการทำงานในสภาพแวดล้อมในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง เพื่อให้คุณได้ทดลองเข้าสู่โลกของการทำงาน ขณะเดียวกันก็ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในวิชาชีพนั้น ตรวจสอบสถานะ วีซ่า ของคุณก่อนสมัครเรียนหลักสูตรนี้

รูปแบบการเรียน

รูปแบบการเรียนของการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ มีหลากหลายเช่นเดียวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ที่คุณสามารถเลือกศึกษาจากนอกสหราชอาณาจักรได้ด้วย ตัวอย่างเช่น โดยการศึกษาทางไกล หรือเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรในต่างประเทศ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในบทความของเราเกี่ยวกับ เรียนเพื่อคุณวุฒิการศึกษาของสหราชอาณาจักร...นอกสหราชอาณาจักร

ปีการศึกษา

ปีการศึกษาของสถาบันส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรนั้นจะเริ่มในเดือนกันยายนหรือตุลาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม บางหลักสูตรมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและมีช่วงเวลาของวันที่เริ่มต้นการศึกษาที่หลากหลาย
 

ดูหลักสูตรวิชาชีพ เพียงคลิกที่นี่เพื่อค้นหาหลักสูตรวิชาชีพและหลักสูตรทางเทคนิค หลักสูตรสามัญ หรือ  เส้นทางสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา