Home » คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ » วีซ่า » ฉันต้องทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อขอรับวีซ่าของสหราชอาณาจักรหรือไม่

ฉันต้องทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อขอรับวีซ่าของสหราชอาณาจักรหรือไม่

ในแต่ละปี มีนักเรียนนักศึกษาจากทั่วโลกกว่า 500,000 ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรเพื่อศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ดาราฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และสัตววิทยาไปจนถึงการละคร การบริหารจัดการพลังงานสะอาด แฟชั่น และอื่นๆ อีกมากมาย

นักเรียนนักศึกษานานาชาติบางรายจำเป็นต้องทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หลักสูตรประกาศนียบัตร หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนก่อนจึงจะสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เลือกไว้ได้

ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคุณจะสามารถเข้าศึกษาในชั้นเรียนและเข้าใจหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณสมัครขอรับวีซ่านักศึกษาประเภท Tier 4 คุณจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามระดับภาษาอังกฤษที่สถาบันของคุณกำหนดไว้ (วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของคุณ) ซึ่งหมายความว่าสถาบันของคุณสามารถออก Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) ให้คุณเพื่อนำไปใช้ในการยื่นขอวีซ่า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากด้านล่าง

ฉันต้องใช้วีซ่าสำหรับสหราชอาณาจักรหรือไม่

ตรวจดูว่าคุณต้องใช้วีซ่าเพื่อเข้าศึกษาในสหราชอาณาจักรหรือไม่ และคุณได้รับข้อเสนอแบบใดใน เพจวีซ่านักศึกษา หรือดูได้ที่ บทความเกี่ยวกับวีซ่าทั้งหมด

โดยกระทรวงมหาดไทยภายใต้รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะเป็นผู้จัดการการตรวจคนเข้าเมืองและวีซ่าของสหราชอาณาจักร โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์วีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร 

 

ฉันต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรประกาศนียบัตร หรือเข้ารับการทดสอบก่อนจึงจะสามารถเข้าศึกษาในสหราชอาณาจักรหรือไม่

ผู้สมัครขอวีซ่านักศึกษาที่ไม่ใช่ประเภท Tier 4

ผู้สมัครขอวีซ่านักศึกษาที่ไม่ใช่ประเภท Tier 4 ได้แก่ ผู้มีสิทธิ์ขอรับวีซ่านักเรียนระยะสั้นประเภท Child Visitor หรือ Student Visitor

สถาบันที่คุณเลือกอาจขอให้คุณยื่นหลักฐานแสดงระดับความสามารถทางภาษาของคุณก่อนที่จะรับเข้าศึกษาในหลักสูตร

นอกจากนี้ พวกเขาอาจขอให้คุณเข้ารับการทดสอบหรือหลักสูตรประกาศนียบัตร หรืออาจขอให้คุณเข้าเรียนในบางหลักสูตร

โปรดสอบถามสถาบันเกี่ยวกับข้อกำหนดการวัดระดับภาษาอังกฤษแรกเข้าหรือการสนับสนุนภาษาที่ทางสถาบันสามารถจัดหาให้คุณได้

ผู้สมัครขอวีซ่านักศึกษาประเภท Tier 4

"ฉันต้องการศึกษาในสหราชอาณาจักรและต้องการวีซ่าประเภท Tier 4 สำหรับหลักสูตรระดับ NQF 6/QCF 6/SCQF 9 ขึ้นไป (เช่น ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) ในสถาบันการศึกษาระดับสูง"

หากคุณเข้าข่ายกับข้อความข้างบน มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่คุณเลือกอาจขอให้คุณยื่นหลักฐานแสดงระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าทักษะทางภาษาของคุณเพียงพอที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากหลักสูตรอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อได้รับหลักฐานดังกล่าวแล้ว พวกเขาจะสามารถออก CAS ให้คุณได้

คุณไม่จำเป็นต้องทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษหากคุณมาจากประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU), เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA), สวิสเซอร์แลนด์ หรือหนึ่งในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักตามที่กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักร

มีแบบทดสอบและประกาศนียบัตรจำนวนมากที่ผ่านการรับรองโดยวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) รวมถึง IELTS, CAE, ETS TOEFL, PTE และ Trinity โปรดดูรายชื่อแบบทดสอบที่ผ่านการรับรองโดย UKVI ฉบับเต็ม

มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่คุณเลือกอาจขอให้คุณทำแบบทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ หรืออาจจัดให้มีการทดสอบในแบบของตน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยหลายแห่งในสหราชอาณาจักรยังจัดเตรียมหลักสูตรเพื่อช่วยนักเรียนนักศึกษาในการปรับปรุงทักษะทางภาษาทั้งก่อนและในระหว่างการศึกษาอีกด้วย 

อย่าลืมสอบถามมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่คุณเลือกเกี่ยวกับข้อกำหนดในการวัดระดับภาษาอังกฤษแรกเข้าและการสนับสนุนทางภาษาที่สถาบันสามารถจัดหาให้คุณได้


“ฉันกำลังสมัครขอรับวีซ่าประเภท Tier 4 เพื่อศึกษาในระดับ NQF 6/QCF 6/SCQF 9 ขึ้นไป กับ สถาบันการศึกษาที่ไม่ใช่สถาบันระดับอุดมศึกษา"

หรือ

"ฉันกำลังสมัครขอรับวีซ่าประเภท Tier 4 เพื่อศึกษาในระดับ NQF 3/4/5/ or QCF 3/4/5 หรือ SCQF 6/7/8"

หรือ

"ฉันกำลังสมัครขอรับวีซ่าประเภท Tier 4 เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนที่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาก่อนที่จะเริ่มเรียนหลักสูตร"

หากคุณเข้าข่ายกับข้อความใดข้อความหนึ่งข้างบน คุณอาจต้องทำแบบทดสอบ Secure English Language Test (SELT) ณ ศูนย์การทดสอบที่ผ่านการรับรอง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครขอรับวีซ่าของคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องทำแบบทดสอบ SELT ในกรณีที่

  • คุณมาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก
  • คุณจบวุฒิการศึกษาทางวิชาการที่เทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีของสหราชอาณาจักรซึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก
  • คุณได้ศึกษาจนจบหลักสูตรเป็นนักศึกษาระดับ Tier 4 (เด็ก) (หรือภายใต้กฎนักศึกษาที่บังคับใช้ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2009 โดยคุณได้รับอนุญาตให้พักอาศัยในขณะที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี) โดยจะต้อง
    • มีระยะเวลาอย่างน้อยหกเดือน และ
    • จบภายในสองปีนับจากวันที่ผู้อุปถัมภ์ได้ระบุ CAS

การทำแบบทดสอบ Secure English Language Test (SELT)

ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2015 การทดสอบภาษาอังกฤษของ IELTS และ Trinity College London จะได้รับการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยว่าเป็น SELT สำหรับผู้ที่ต้องทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครขอรับวีซ่า (คลิกที่นี่เพื่อดูผู้ที่มีคุณสมบัติ)

ในสหราชอาณาจักร ศูนย์ IELTS และ Trinity เป็นผู้ให้บริการ SELT ส่วนในประเทศภายนอกสหราชอาณาจักร ศูนย์ทดสอบ IELTS จะเป็นผู้ให้บริการ SELT ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

หากคุณทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษก่อนวันที่ 6 เมษายน 2015 จากรายชื่อ SELT ที่รับรองในปัจจุบัน คุณสามารถใช้แบบทดสอบนี้ในการขอรับการตรวจคนเข้าเมืองได้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2015

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2015 เป็นต้นไป ทางสถาบันจะยอมรับเฉพาะการทำแบบทดสอบของ IELTS และ Trinity College London ในวันที่ 6 เมษายน 2015 หรือหลังจากนั้นเท่านั้น

หากคุณต้องการทำแบบทดสอบ SELT คุณต้องจองและชำระค่าทดสอบกับหนึ่งในผู้ให้บริการข้างต้น โดยผลลัพธ์ของคุณจะส่งตรงไปยังสำนักงาน UKVI โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครขอรับวีซ่า ในกรณีนี้ ผู้ให้บริการหลักสูตรของคุณจะไม่ได้รับสำเนาแต่อย่างใด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม