Home » ระดับการศึกษาและหลักสูตร » การศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีและต่ำกว่า » การศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีและต่ำกว่า – นักเรียนนานาชาติที่โรงเรียนของสหราชอาณาจักร

การศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีและต่ำกว่า – นักเรียนนานาชาติที่โรงเรียนของสหราชอาณาจักร

Two young students walking outside a school

  • นักเรียนจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลของสหราชอาณาจักรและมีสิทธิด้านการศึกษาเช่นเดียวกับพลเมืองชาวสหราชอาณาจักร เขตเศรษฐกิจยุโรปประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมดของสหภาพยุโรปรวมกับประเทศไอซ์แลนด์, นอร์เวย์และลิคเตนสไตน์

  • นักเรียนจากนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปต้องเข้าเรียนที่โรงเรียนอิสระที่มีการชำระค่าเล่าเรียน พวกเขาไม่สามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลได้เว้นแต่จะเดินทางมาในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นหรือเยี่ยมชมสถานศึกษา

  • พลเมืองของอาณานิคมโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรและพลเมืองสหราชอาณาจักรในต่างประเทศจะมีสถานะสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ที่มีสัญชาตินอกเขตเศรษฐกิจยุโรปที่ได้อธิบายไว้ด้านบน อย่างไรก็ตามพลเมืองของอาณานิคมโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่จะถือสัญชาติของสหราชอาณาจักร ซึ่งพลเมืองชาวสหราชอาณาจักรจะได้รับสิทธิ์เรียนฟรีที่โรงเรียนรัฐบาล

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด กรุณาดูที่เว็บเพจของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

เงื่อนไขการขอวีซ่า

คุณอาจต้องใช้วีซ่าเพื่อการเรียนในสหราชอาณาจักรซึ่งขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณ คุณสามารถตรวจสอบว่าคุณจำเป็นต้องใช้วีซ่าหรือไม่จากเว็บไซต์ของ UK Border Agency (UKBA)

ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องมีวีซ่า คุณต้องเรียนที่โรงเรียนซึ่งได้รับการรับรองจาก UKBA

  • สำหรับวีซ่านักเรียนระยะสั้น โรงเรียนของคุณต้องผ่านเกณท์ที่กำหนดโดย UKBA ตามรายละเอียดในหน้าเว็บเพจนี้:  www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/visiting/student